LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003

LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

(actualizată până la data de 12 martie 2010*)

EMITENT: PARLAMENTUL

––––

*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. “Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 martie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005; LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007; LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea.

(2) Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie.

ART. 2

(1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.

(2) Persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unor societati specializate de paza si protectie, in conditiile prezentei legi.

ART. 3

(1) In functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile de paza, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalitati concrete de organizare si de executare a pazei, dupa caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societati specializate.

(2) Unitatile grupate pe un anumit spatiu pot organiza, cu avizul politiei, paza in comun cu gardieni publici, paza proprie sau prin societatile specializate de paza. Conducatorii acestor unitati stabilesc forma de paza, obligatiile si raspunderile fiecarui beneficiar, inclusiv cele privind intocmirea planului de paza.

(3) La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor.

(4) Protectia demnitarilor romani si a celor straini pe timpul sederii in Romania, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru si a resedintelor acestora se asigura de Serviciul de Protectie si Paza, conform atributiilor prevazute in legea speciala de organizare si functionare a acestuia.

(5) Protectia magistratilor, a politistilor si jandarmilor, precum si a membrilor de familie ai acestora, in cazurile in care viata, integritatea corporala sau avutul acestor persoane sunt supuse unor amenintari, se asigura de Ministerul de Interne*), potrivit legii.

–––

*) Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Administratiei si Internelor.

ART. 4

Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1).

ART. 5

(1) Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paza.

(2) Pentru unitatile la care paza se asigura cu efective de jandarmi, avizul politiei nu este obligatoriu.

(3) Prin planul de paza se stabilesc in principal: caracteristicile obiectivului pazit, in zona respectiva, numarul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de actiune in diferite situatii. De asemenea, vor fi prevazute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii, precum si documentele specifice serviciului de paza.

(4) In cazul unitatilor in care paza se asigura cu efective ale jandarmeriei, ale societatilor specializate de paza si protectie, ale gardienilor publici sau combinat, intocmirea planului de paza se face de catre conducatorii unitatilor beneficiare impreuna cu comandantii/sefii acestor efective.

(5) Documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza, cu exceptia celui executat cu efective de jandarmi, si modelele acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

CAP. II

Formele de paza

SECTIUNEA 1

Paza cu efective de jandarmi

ART. 6

(1) Paza obiectivelor de importanta deosebita pentru apararea tarii, activitatea statului, economie, stiinta, cultura si arta, ale unor institutii din domeniul financiarbancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agentii si reprezentante economice straine, a sediilor unor organizatii internationale, precum si a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigura cu efective de jandarmi.

(2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura si la sediile unor organisme internationale care desfasoara activitati pe teritoriul tarii, la cererea expresa a acestora, adresata Guvernului Romaniei.

(3) Unitatile bugetare si sediile misiunilor diplomatice, precum si unitatile de interes strategic care detin instalatii ori obiective de o deosebita importanta nationala, beneficiare de paza cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plata, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(4) Obiectivele de importanta deosebita care nu sunt asigurate cu paza militara in timp de pace si se iau in paza, la mobilizare, de catre Jandarmeria Romana se stabilesc, din timp de pace, prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si se aproba, la declararea mobilizarii, prin hotarare a Guvernului.

(5) Obiectivele si valorile prevazute la alin. (1) si (2), precum si personalul, mijloacele materiale si financiare necesare asigurarii pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in situatii care nu sufera amanare, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane, ministrul de interne poate aproba asigurarea temporara a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori si transporturi speciale, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2).

(7) Prin situatii care nu sufera amanare se intelege starile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine si tulburarea grava a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publica sau privata, care impun luarea de indata sub paza cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafete de teren, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), precum si situatiile in care organele de stat cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, in caz de pericol iminent, solicita expres aceasta interventie.

(8) Paza cu efective de jandarmi, aprobata in conditiile alin. (6), se ridica dupa incetarea situatiei deosebite care a impus instituirea acesteia.

(9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizeaza, de regula, prin hotarare a Guvernului, in cazurile prevazute la alin. (1) si (2), respectiv prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane, in toate situatiile in care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituita aceasta, nu respecta obligatiile prevazute de lege sau cele contractuale, refuza incheierea ori reactualizarea contractului.

(10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face in termen de 60 de zile de la atentionarea in scris a conducatorilor acestora, prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane.

(11) In situatia in care unitatile carora li s-a prevazut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi isi schimba, isi restrang sau isi inceteaza activitatea ori renunta la aceasta forma de paza, prin hotarare a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili si modalitatile de redistribuire a efectivelor disponibilizate si a alocatiilor bugetare aprobate in acest sens.

(12) Instalarea pazei se va face numai dupa asigurarea de catre beneficiarul serviciului de paza a conditiilor stabilite prin contractul incheiat cu unitatea de jandarmi si prin planul de paza intocmit.

ART. 7

(1) Unitatile care beneficiaza de paza cu efective de jandarmi incheie contracte de prestari de servicii cu unitatile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu.

(2) Serviciul de paza cu efective de jandarmi se efectueaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul de Interne, potrivit legii.

(3) Serviciul de paza se poate efectua si in conditiile in care, in contrapartida, beneficiarul prestarilor de servicii ofera, la randul sau, bunuri sau servicii, daca acestea sunt necesare Jandarmeriei Romane.

(4) Conditiile efectuarii serviciului de paza, conform alin. (3), se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(5) Veniturile realizate din paza si prestarea altor servicii, organizate si executate, potrivit legii, de unitatile de jandarmi se retin integral de catre acestea ca venituri extrabugetare cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital.

ART. 8

(1) Paza cu efective de jandarmi se organizeaza si se executa potrivit planului de paza, cu respectarea prevederilor art. 5.

(2) Efectivele de jandarmi care asigura paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleasi sporuri pentru conditii periculoase, vatamatoare sau grele de munca, dupa caz, ca si personalul din obiectivul respectiv.

ART. 9

In unitatile unde, concomitent cu paza asigurata cu efective de jandarmi, functioneaza si paza proprie, cu gardieni publici sau prin societati specializate de paza si protectie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, in sistemul unic de paza realizat si condus de catre jandarmerie.

SECTIUNEA a 2-a

Paza cu gardieni publici si paza proprie

ART. 10

Paza bunurilor si a valorilor detinute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, in conditiile legii, si prin Corpul gardienilor publici, conform Legii nr. 26/1993 privind infiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici.

ART. 11

Paza proprie se organizeaza in raport cu natura obiectivelor, a bunurilor si valorilor ce urmeaza a fi pazite, cu amplasarea, intinderea si vulnerabilitatea pe care le prezinta unele unitati si locuri din incinta acestora, cu numarul de schimburi in care se desfasoara activitatea, punctele de acces si cu alte criterii specifice.

ART. 12

(1) Paza proprie se realizeaza cu personal calificat, angajat al unitatii beneficiare, conform legii.

(2) In functie de numarul personalului de paza, conducerea unitatii va numi un sef de serviciu sau un imputernicit care sa asigure selectia, incadrarea, echiparea, dotarea cu armament si mijloace de protectie, precum si pentru instruirea, planificarea si controlul acestuia.

(3) La unitatile unde numarul posturilor de paza este de peste 20, structura de conducere necesara este formata din seful serviciului de paza si seful de tura.

(4) La celelalte unitati unde numarul de paznici este sub 20, activitatile specifice de paza se indeplinesc de catre un imputernicit al conducerii unitatii.

(5) Seful serviciului de paza sau imputernicitul cu paza se subordoneaza direct conducerii unitatii si stabileste impreuna cu aceasta masurile cele mai eficiente de paza.

ART. 13

(1) Personalul de paza proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de conducerea unitatii, din persoanele desemnate sa asigure instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza. Se asimileaza personalului de paza si persoanele care cumuleaza atributiile de paza cu alte atributii de serviciu.

(2) Personalul din paza proprie se doteaza cu uniforme, echipament de protectie si insemne distinctive, pe care le poarta pe timpul executarii serviciului.

ART. 14

(1) Cu avizul politiei, personalul din paza proprie a unitatilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene si alte mijloace, in raport cu importanta obiectivelor, a bunurilor si valorilor pazite.

(2) La unitatile unde functioneaza paza proprie si paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea, instruirea si controlul personalului de paza se efectueaza de catre unitatea de jandarmi care coordoneaza sistemul unic de paza.

SECTIUNEA a 3-a

Paza in mediul rural

ART. 15

Unitatile situate pe teritoriul localitatilor rurale isi organizeaza paza conform prevederilor prezentei legi.

ART. 16

Persoanele fizice sau juridice care detin, cu orice titlu, terenuri agricole isi pot organiza, in asociere sau individual, paza de camp, prin una dintre formele de paza prevazute de lege.

––––-

Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

ART. 17

Paza cailor ferate, a padurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare si de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se asigura de catre operatorii economici de profil, in formele prevazute de lege.

––––

Art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

ART. 18

(1) In localitatile rurale se organizeaza paza comunala.

(2) Primarul este obligat sa ia masuri pentru a asigura paza bunurilor publice si ale cetatenilor si raspunde pentru intocmirea planului de paza a comunei.

––––

Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

(3) Intocmirea planului de paza, instruirea si controlul personalului de paza din localitatile rurale se efectueaza de catre organele locale de politie sau de structurile implicate in activitatea de paza.

––––

Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

(4) Modalitatile de efectuare a pazei in mediul rural se stabilesc prin hotarare a consiliului local, dupa consultarea prealabila a locuitorilor, in formele prevazute de lege.

––––

Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

(5) Plata serviciilor de paza in mediul rural, precum si procurarea de echipamente de protectie, insemne si mijloace de aparare sau utilitare, necesare bunei executari a serviciului de paza, se asigura din bugetul local. Pentru plata serviciilor de paza, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii.

––––

Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

––––

Alin. (6) al art. 18 a fost abrogat de de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

––––

Alin. (7) al art. 18 a fost abrogat de de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

––––

Alin. (8) al art. 18 a fost abrogat de de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

––––

Alin. (9) al art. 18 a fost abrogat de de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

––––

Alin. (10) al art. 18 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

––––

Art. 19 a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

SECTIUNEA a 4-a

Paza si protectia prin societati specializate

ART. 20

(1) Societăţile specializate de pază şi protecţie sunt societăţi comerciale private care se constituie şi funcţionează potrivit legislaţiei comerciale şi prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri şi valori, în condiţii de maximă siguranţă a acestora, precum şi protecţia persoanelor.

––––

Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

(2) Societatile specializate de paza si protectie functioneaza in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, pentru cel putin unul dintre obiectele de activitate prevazute la alin. (4), care poate fi reinnoita la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de Informatii poate constitui temei pentru anularea licentei de functionare.

(3) Pentru obtinerea licentei de functionare este necesara intrunirea urmatoarelor conditii:

a) prezentarea regulamentului de organizare si functionare a societatii;

b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, cu mijloacele audio-video, aparatura de recunoastere si identificare, sistemele de alarma impotriva efractiei, sistemele de cronometrare si numarare, cu centrele de supraveghere si dispeceratele, tehnica de calcul si softul utilizat, cu armamentul si alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societatii, in functie de obiectul de activitate;

c) prezentarea dovezilor de inregistrare cu denumirea societatii si a insemnelor distinctive inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;

d) prezentarea notificarii prin care se incunostinteaza consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti despre faptul ca societatea va avea sediul social in zona de responsabilitate a acestora;

e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obtinerea licentei de functionare;

f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care executa activitati de paza si protectie.

(4) Societatile specializate de paza si protectie pot avea unul sau mai multe dintre urmatoarele obiecte de activitate:

a) servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si servicii de consultanta in domeniu;

b) servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;

––––

Litera b) a alin. (4) al art. 20 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

c) servicii de protectie personala specializata, denumita garda de corp, si servicii de consultanta in domeniu.

(5) Prin servicii de paza se intelege:

a) paza proprietatii impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive;

b) paza proprietatii impotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;

c) detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o paguba;

d) paza proprietatii intelectuale;

e) paza mediului inconjurator;

f) furnizarea catre autoritatile competente a informatiilor legate de incidentele aparute in timpul activitatii de paza.

(6) Prin servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori se înţelege:

––––

Partea introductivă a alin. (6) al art. 20 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

a) organizarea si asigurarea pazei transportului terestru, pe apa sau aerian al unor bunuri de importanta deosebita, valori sau al oricarui alt obiect pe care beneficiarul serviciului il denumeste astfel;

b) organizarea si asigurarea pazei transportului unor date si informatii, indiferent de suportul pe care acestea se afla si de modalitatea aleasa pentru transmitere;

c) organizarea si asigurarea, potrivit legislatiei in vigoare, a protejarii mijloacelor de comunicatii;

d) organizarea si asigurarea transportului pentru persoanele care solicita sa fie transportate in conditii de maxima siguranta;

e) furnizarea catre autoritatile competente a datelor despre incidentele aparute in timpul activitatii de transport.

(7) Prin serviciu de protectie specializata a persoanei – garda de corp – se intelege:

a) protejarea vietii si integritatii corporale a persoanei aflate sub protectie;

b) protejarea persoanei aflate sub protectie impotriva hartuirii, pedepsita de lege;

c) protejarea persoanei aflate sub protectie in timpul transportului;

d) furnizarea catre autoritatile competente a informatiilor legate de incidentele aparute in timpul activitatii de protectie.

(8) Prin serviciu de consultanta se intelege:

a) asistenta cu privire la activitatile care fac obiectul prevederilor alin. (5)-(7);

b) intocmirea de analize, evaluari si rapoarte asupra riscurilor la adresa securitatii persoanei, proprietatii sau mediului.

(9) Conducatorul societatii specializate de paza si protectie trebuie sa obtina avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea respectiva.

(10) Unitatea de politie competenta poate acorda avizul persoanei prevazute la alin. (9), care are cetatenie romana sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European, a implinit varsta de 21 de ani, poseda pregatire corespunzatoare atributiilor ce ii revin, este cunoscuta ca avand o buna conduita cetateneasca si nu a suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie.

––––-

Alin. (10) al art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005.

ART. 21

(1) Personalului din societatile specializate de paza si protectie ii este interzis sa culeaga date si informatii.

(2) In situatia in care intra in posesia unor date si informatii care vizeaza siguranta nationala, personalul mentionat la alin. (1) are obligatia sa informeze, de indata, autoritatile competente cu atributii in domeniul sigurantei nationale.

ART. 22

(1) Conducatorii societatilor specializate de paza si protectie sunt obligati sa asigure respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii in organizarea si functionarea acestei forme de paza, in angajarea, pregatirea si controlul personalului, portul uniformei si al insemnelor distinctive, precum si in dotarea cu mijloace de interventie si aparare individuala, conform legii.

(2) Plata serviciilor de paza si protectie prestate de catre societatile specializate se face pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii.

(3) Societatile specializate de paza si protectie au obligatia de a pastra evidenta contractelor in registre speciale.

(4) Societatile specializate de paza si protectie nu pot adopta insemne, uniforme, legitimatii, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemanatoare sau de natura sa conduca la confuzii intre acestea, precum si cu cele ale autoritatilor publice ori ale organismelor internationale la care Romania este parte.

(5) Modelul echipamentului personalului de paza si protectie se stabileste prin hotarare a Guvernului si se inscriptioneaza cu denumirea si sigla societatii, aprobate cu ocazia acordarii licentei. Pe autovehiculele din dotarea societatilor specializate se inscriptioneaza numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licenta de catre politie si numerele de telefon ale societatii. Montarea si folosirea de mijloace de semnalizare luminoasa sau acustica pe autovehiculele societatilor de paza si protectie sunt interzise.

(6) Societatile specializate de paza si protectie se pot asocia cu societati sau firme straine de profil, cu respectarea prevederilor legii.

SECTIUNEA a 5-a

Garda de corp

ART. 23

(1) Garda de corp se asigura de catre societatile specializate de paza si protectie care au primit licenta in acest scop, numai prin personal special atestat.

(2) Persoanele fizice pot angaja garda de corp numai pe baza de contract incheiat cu societatile specializate de paza si protectie prevazute la alin. (1).

ART. 24

Personalul care executa serviciul de garda de corp este obligat ca in activitatile desfasurate sa respecte legile in vigoare si sa nu lezeze in vreun fel drepturile si libertatile cetatenilor.

CAP. III

Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special

––––

Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

ART. 25

(1) Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale şi pietre preţioase, se asigură cu mijloace de transport anume destinate şi se realizează, după caz, cu jandarmi, personal propriu sau al unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc, în condiţiile legii.

––––

Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau in: arme, munitii, tehnica de lupta, materii explozive, stupefiante, substante toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substante periculoase, se efectueaza cu mijloace de transport anume destinate si se asigura cu efective de jandarmi, cu exceptia celor organizate si executate cu efective ale Ministerului Apararii Nationale.

(3) Paza transporturilor bunurilor şi valorilor sau a produselor cu caracter special, aflate în tranzit pe teritoriul României, pe calea ferată ori rutieră, se asigură cu efective de jandarmi.

––––

Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

ART. 26

(1) Paza transporturilor de bunuri si valori sau a celor cu caracter special se organizeaza si se executa potrivit prevederilor planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se transporta impreuna cu unitatea prestatoare, cu avizul politiei, care este obligatoriu si in cazul modificarii acestuia. Acest aviz nu este necesar in cazul unitatilor la care paza transportului se asigura cu efective de jandarmi sau cu cele apartinand unor institutii cu atributii in domeniul apararii si sigurantei nationale.

(2) Prin planul de paza se stabilesc in principal: bunurile si valorile de transportat, conditiile de mediu adecvate naturii bunurilor si valorilor care se transporta, situatia operativa, durata transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de transport, dispozitivul de paza, consemnul general si particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice si de autoaparare, modul de actiune in diferite situatii, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

(3) De regulă, transporturile de bunuri sau valori ori transporturile produselor cu caracter special se efectuează pe timp de zi.

––––

Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel putin o persoana inarmata, in cadrul localitatii, si de minimum doua, in afara acesteia.

(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a celor speciale, prevazute la art. 25, se stabilesc de comun acord, de catre conducatorul unitatii care asigura efectivele de paza si cel al unitatii beneficiare, prin planul de paza si prin contract.

(6) Pentru efectivele care asigura paza transporturilor bunurilor si valorilor, inclusiv a celor cu caracter special prevazute la art. 25 alin. (2), beneficiarii vor asigura, dupa caz, conditii corespunzatoare pentru executarea serviciului, astfel:

a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de garda, pentru transportul pe calea ferata;

b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale, precum si pentru echipajele care asigura paza acestora;

c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene.

(7) Bunurile si valorile prevazute la art. 25 se asigura la o societate de asigurari de catre beneficiarul contractului de transport ori de catre transportator, dupa caz, potrivit intelegerii dintre parti.

ART. 27

(1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor şi valorilor sau celui cu caracter special, prevăzute la art. 25, se dotează cu dispozitive tehnice de pază, alarmare, monitorizare, localizare şi supraveghere, destinate să asigure securitatea persoanelor însoţitoare, a bunurilor, a valorilor şi produselor speciale transportate, şi se echipează cu tehnică de comunicaţii radio pe frecvenţele aprobate conform legii.

(2) În cazul transporturilor bunurilor şi valorilor constând în valori ştiinţifice, tehnice, de cultură şi artă sau al celor cu caracter special prevăzute la art. 25 alin. (2), conducătorul unităţii asigură cel puţin un echipaj de însoţire pentru paza şi protecţia bunurilor sau a valorilor respective.

(3) Transportatorii de bunuri sau valori au obligaţia monitorizării permanente a derulării transporturilor şi sesizării de urgenţă a poliţiei în caz de pericol.

(4) Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport prevăzute la art. 25 alin. (1) şi (2), pentru protecţia personalului însoţitor şi a valorilor transportate, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

––––

Art. 27 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

CAP. IV

Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei

SECTIUNEA 1

Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei

ART. 28

(1) Conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret de stat sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmare împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter.

(2) Proiectele sistemelor de alarmare se avizează de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori de inspectoratul de poliţie judeţean pe raza căruia se află obiectivul, sub aspectul respectării cerinţelor minime de securitate împotriva efracţiei.

(3) Elementele de protecţie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării şi manipulării bunurilor şi valorilor de orice fel trebuie să fie rezistente la efracţie, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului păzit, în conformitate cu cerinţele tehnice stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecţie mecano-fizice se înţelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri şi folie de protecţie, grilaje, uşi şi încuietori.

(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracţiei se înţelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrală de comandă şi semnalizare optică şi acustică, detectoare, butoane şi pedale de panică, control de acces şi televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului păzit.

(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcţiune a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se avizează şi se controlează potrivit prevederilor alin. (2).

(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc în mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizării poliţiei, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerinţelor tehnice minime stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

––––

Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

––––

Art. 29 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

ART. 30

In proiectele de executie a constructiilor destinate producerii, pastrarii sau detinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrarilor de modernizare, modificare si transformare a acestora trebuie sa se prevada construirea sau introducerea mijloacelor de protectie mecano-fizice si instalarea sistemelor tehnice de paza si alarmare impotriva efractiei.

––––

Art. 31 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

ART. 32

Beneficiarii, conducatorii si personalul societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare si al mijloacelor de protectie mecano-fizice sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la sistemele instalate sau avute in intretinere.

ART. 33

Clasificarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei se face in raport cu importanta bunurilor si a valorilor ce urmeaza a fi aparate si cu categoria de importanta a constructiei de catre societatile de asigurare.

SECTIUNEA a 2-a

Licentierea societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei

ART. 34

(1) Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, numai pe baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prelungită la fiecare 3 ani, şi cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, eliberat în termen de 30 de zile.

––––

Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

(2) Persoanele fizice sau juridice prevazute la alin. (1) sunt obligate ca, in termen de 15 zile, sa comunice in scris unitatii de politie competente orice modificare intervenita in structura si organizarea activitatii pentru care a fost eliberata licenta.

(3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora şi persoanele fizice care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) se avizează de inspectoratele de poliţie judeţene sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căreia societatea îşi are sediul, respectiv persoana fizică, domiciliul.

––––

Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

(4) Persoanele licenţiate sau autorizate într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European pot desfăşura activităţile prevăzute la alin. (1) şi (3) după notificarea Inspectoratului General al Poliţiei Române.

––––

Alin. (4) al art. 34 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

ART. 35

(1) Societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informatii, inregistrarile audio sau video care excedeaza obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licenta, precum si instalarea de echipamente disimulate care sa le permita executarea acestor activitati.

(2) Conducatorii societatilor specializate in proiectarea, producerea, instalarea si intretinerea sistemelor de alarmare impotriva efractiei sunt obligati sa as

igure respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii de organizare si functionare, aprobate cu ocazia acordarii licentei.

(3) Societatile specializate in domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societati sau firme de profil straine, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

SECTIUNEA a 3-a

Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare

ART. 36

(1) Unitatile de jandarmi, Corpul gardienilor publici, societatile specializate de paza si protectie, precum si cele din domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei pot infiinta dispecerate de zona care sa monitorizeze si sa transmita alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de interventie.

(2) Infiintarea dispeceratelor de zona, potrivit alin. (1), se face numai dupa avizarea regulamentului de organizare si functionare de catre Inspectoratul General al Politiei Romane. Fac exceptie unitatile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii.

(3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii acestora.

(4) Interventia echipajelor mobile in cazul receptarii semnalelor de alarma de la abonatii conectati se va realiza cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al corpurilor gardienilor publici ori al societatilor specializate de paza si protectie.

(5) In situatiile in care interventia este confirmata si fortele proprii sunt depasite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunta unitatea de politie competenta, in vederea prinderii infractorilor si a cercetarii locului faptei. In celelalte cazuri, dupa prinderea infractorilor, acestia vor fi predati de indata unitatilor de politie competente teritorial.

(6) Mentionarea in planul de paza a faptului ca obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarma la un dispecerat de monitorizare si transmitere a semnalelor de alarma este obligatorie.

CAP. V

Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza si garda de corp

SECTIUNEA 1

Selectia si angajarea personalului de paza si garda de corp

ART. 37

Raspunderea pentru selectia, angajarea, nivelul pregatirii, echiparea si dotarea personalului de paza si garda de corp revine angajatorului.

ART. 38

Personalul cu atributii de paza se compune din: agenti de paza, portari, controlori de acces, supraveghetori, insotitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unitatii ori desemnate sa asigure instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza.

ART. 39

Persoana care urmeaza sa indeplineasca atributii de paza sau protectie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie cetatean roman sau cetatean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European si sa aiba varsta de cel putin 18 ani;

––––-

Litera a) a art. 39 a fost modificata de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005.

b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;

c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;

d) sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.

ART. 40

(1) Angajarea personalului cu atribuţii de pază sau gardă de corp se face pe baza atestatului eliberat în condiţiile prevăzute la art. 41 şi a certificatului de cazier judiciar.

(2) Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), care deţin secrete de stat sau care desfăşoară activităţi de interes strategic, sunt obligaţi să solicite şi avizul Serviciului Român de Informaţii, pentru personalul angajat în vederea executării serviciului de pază.

(3) Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot angaja pe durată determinată persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 39 lit. a)-c), dar nu mai mult de 3 luni şi doar la prima angajare, cu scopul de a asigura perioada necesară pentru finalizarea procedurilor de angajare şi de obţinere a atestatului profesional.

––––

Art. 40 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

SECTIUNEA a 2-a

Atestarea si pregatirea personalului de paza si garda de corp

ART. 41

(1) Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă de corp se face de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de inspectoratul de poliţie judeţean în raza căruia persoana îşi are domiciliul sau reşedinţa, după absolvirea cursurilor de calificare profesională de bază şi promovarea examenului, pe baza documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 39 lit. a)-c).

(2) Atestatul eliberat potrivit alin. (1) acordă dreptul persoanei deţinătoare de a practica ocupaţia de bază în domeniul reglementat de prezenta lege.

(3) Ocupaţiile care fac obiectul activităţilor de pază, tipul de formare profesională necesar pentru practicarea acestor ocupaţii şi modelul atestatului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, atestatul se poate elibera pe baza documentelor doveditoare, eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă, persoanelor care cunosc limba română, scris şi vorbit.

(5) Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională persoanele care deţin un certificat de competenţe profesionale, dobândit potrivit legii, şi care fac dovada că au avut calitatea de poliţist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioadă de cel puţin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar.

––––

Art. 41 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

ART. 41^1

(1) Formarea profesională a personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă de corp se realizează prin furnizori de formare profesională din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii.

(2) Furnizorul de formare profesională are obligaţia de a aproba înscrierea la cursurile de calificare profesională doar a persoanelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 39 lit. a)-c).

(3) Examenul de absolvire a cursurilor de calificare profesională se susţine în faţa unei comisii constituite potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Din comisie trebuie să facă parte şi un reprezentant al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, al inspectoratului de poliţie judeţean în raza căruia furnizorul de formare profesională îşi are sediul.

(4) Tematica programelor de formare profesională se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

––––

Art. 41^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

SECTIUNEA a 3-a

Dotarea personalului de paza

ART. 42

Angajatorii sunt obligati sa doteze personalul de paza si garda de corp cu uniforma, insemne distinctive si, dupa caz, echipament de protectie, pe care acesta le poarta numai in timpul executarii serviciului.

ART. 43

Personalul de paza sau garda de corp are obligatia de a purta in timpul serviciului un ecuson de identificare cu numele si prenumele, precum si cu denumirea unitatii la care este angajat.

ART. 44

(1) Uniforma si insemnele se stabilesc de catre angajator. Aceasta va fi inscriptionata numai cu denumirea si sigla societatii angajatoare.

(2) Este interzis societatilor private de paza sa adopte insemne, uniforme, accesorii sau denumiri similare ori asemanatoare cu cele ale autoritatilor publice. Societatilor private de paza li se interzice si folosirea de cagule, masti pentru protectia fetei si catuse metalice.

ART. 45

(1) In raport cu importanta si natura obiectivelor, bunurilor si valorilor pazite, cu avizul politiei sau al jandarmeriei, dupa caz, personalul de paza sau garda de corp poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mica si alte mijloace de aparare, autorizate prin lege.

(2) Dotarea cu arme de foc a personalului de pază sau gardă de corp se face numai după avizarea, după caz, de către poliţie sau jandarmerie a planului de pază/protecţie a obiectivului/persoanei ori a transportului de bunuri şi valori speciale sau a produselor cu caracter special.

––––

Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

ART. 46

(1) Armamentul si munitia se asigura prin inchiriere, contra cost, de catre unitatea de politie sau jandarmi competenta teritorial.

(2) Cel putin semestrial, sub supravegherea unitatilor de politie sau jandarmi competente teritorial, se vor organiza trageri de antrenament cu personalul de paza si garda de corp dotat cu arme de foc.

(3) Contravaloarea munitiei consumate se suporta de angajator.

CAP. VI

Atributiile personalului de paza si garda de corp

SECTIUNEA 1

Atributiile personalului de paza

ART. 47

Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate.

ART. 48

In timpul serviciului, personalul de paza este obligat:

a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite;

b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora;

c) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne;

d) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri;

e) sa incunostinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;

f) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;

g) in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia;

h) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre;

i) sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor;

j) sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si informatii;

k) sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege;

l) sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu exceptia locurilor de munca unde se impune o alta tinuta;

m) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului;

n) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii despre aceasta;

o) sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie respectuos in raporturile de serviciu;

p) sa execute, in raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile pazite, precum si orice alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza;

q) sa respecte consemnul general si particular al postului.

ART. 49

Seful formatiei de paza, pe langa obligatiile prevazute la art. 48, are si urmatoarele atributii:

a) sa organizeze, sa conduca si sa controleze activitatea de paza, precum si modul de executare a serviciului de catre personalul din subordine;

b) sa informeze de indata conducerea unitatii si politia despre evenimentele produse pe timpul activitatii de paza si sa tina evidenta acestora;

c) sa propuna conducerii unitatii masuri pentru perfectionarea activitatii de paza;

d) sa tina evidenta armamentului si a munitiei din dotarea personalului de paza, sa asigure pastrarea, intretinerea, depozitarea si folosirea acestora, potrivit legii;

e) sa execute programul de pregatire profesionala specifica a personalului de paza din subordine.

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile garzii de corp

ART. 50

(1) In timpul serviciului, personalul care executa garda de corp are, pe langa obligatiile prevazute la art. 48 lit. d) si j)-o), si urmatoarele obligatii specifice:

a) sa apere persoana careia ii asigura garda de corp impotriva unor atacuri care pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau bunurile acesteia;

b) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanei beneficiare de garda de corp, cand aceasta a fost ranita;

c) sa nu execute, la cererea beneficiarului de garda de corp, activitati care depasesc limita atributiilor sale legale;

d) sa anunte unitatea de politie de indata ce intra in posesia unor date sau informatii despre iminenta pregatire sau savarsire a unor infractiuni;

e) sa opreasca si sa imobilizeze, in functie de posibilitati, persoanele care au savarsit fapte de natura a pune in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau bunurile persoanei careia ii asigura protectia si sa le predea de indata la cea mai apropiata unitate de politie, fara a-si abandona atributiile de garda de corp;

f) sa participe, la cererea autoritatilor statului, la indeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fara a incalca obligatiile fata de persoana pe care o are in paza;

g) sa coopereze cu autoritatile statului care au atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

(2) Personalului prevazut la alin. (1) ii este interzis portul armamentului in sediile institutiilor publice.

ART. 51

Modul de actiune al personalului care executa serviciul de garda de corp se stabileste prin planul de protectie intocmit de societatea specializata de paza, avizat de unitatea de politie competenta teritorial.

CAP. VII

Obligatiile conducatorilor de unitati

ART. 52

Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), in care functioneaza sisteme de paza, au urmatoarele obligatii:

a) raspund de organizarea si functionarea pazei unitatilor, bunurilor si valorilor pe care le detin, cu orice titlu;

b) analizeaza temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, in raport cu natura, importanta, marimea si vulnerabilitatea unitatilor respective, cu specificul productiei si cu locul de dispunere a acestora; in obiectivele in care paza se executa cu efective de jandarmi, analiza si stabilirea masurilor se realizeaza impreuna cu comandantul unitatii de jandarmi care a aprobat planul de paza;

c) asigura, pentru executarea serviciului de paza, selectionarea persoanelor cu profil moral corespunzator, cu aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activitati;

d) iau masuri de instruire specifica a personalului de paza si controleaza modul in care acesta isi executa atributiile de serviciu;

e) asigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza, precum si introducerea, intretinerea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si de alarma impotriva efractiei;

f) asigura echiparea personalului de paza cu uniforma si insemne distinctive, in conditiile legii;

g) asigura corp de garda sau incapere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, gardieni publici ori cele ale societatilor specializate destinate serviciului de paza si fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia;

h) incheie contracte de prestari de servicii in domeniul pazei, garzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarma impotriva efractiei, numai cu societatile sau persoanele ori prin corpurile gardienilor publici carora li s-a acordat licenta, dupa caz, de catre Inspectoratul General al Politiei Romane;

i) asigura spatiile si amenajarile necesare pastrarii in deplina siguranta a armamentului si a munitiei destinate serviciului de paza;

j) stabilesc reguli privind accesul si circulatia in interiorul obiectivului pazit;

k) stabilesc responsabilitati pentru sefii compartimentelor de munca, in ceea ce priveste paza si siguranta utilajelor si instalatiilor.

ART. 53

Indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 52 se realizeaza, dupa caz, cu sprijinul de specialitate al unitatilor de politie sau jandarmi competente teritorial.

CAP. VIII

Obligatiile Ministerului de Interne

ART. 54

Ministerul de Interne asigura, prin structurile de specialitate, coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor de paza si protectie pe teritoriul Romaniei.

ART. 55

In scopul asigurarii pazei si a sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, Politiei Romane ii revin urmatoarele atributii principale:

a) avizeaza planurile de paza ale unitatilor la care paza nu este asigurata cu efective de jandarmi si stabileste, dupa caz, necesitatea dotarii personalului implicat cu armament si munitie aferenta, in conditiile existentei documentelor care atesta dreptul de proprietate sau, dupa caz, dreptul de folosinta asupra obiectivului;

––––

Litera a) a art. 55 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

b) acorda sprijin de specialitate in organizarea pazei la aceste unitati in pregatirea personalului de paza si urmareste executarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de paza;

c) elibereaza licente de functionare societatilor specializate de paza si emite avizul pentru conducatorii acestora, in conditiile legii;

d) elibereaza atestate pentru incadrarea personalului de paza sau retrage atestatul acordat, cand nu mai sunt indeplinite conditiile legale care au stat la baza eliberarii acestuia;

––––

Litera e) a art. 55 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

f) avizeaza, dupa caz, planurile tematice de pregatire a personalului de paza si garda de corp;

––––

Litera g) a art. 55 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

h) avizeaza proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efractiei, propuse a se instala in unitatile prevazute la art. 2 alin. (1);

i) indruma si supravegheaza, dupa caz, executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de paza si garda de corp;

j) acorda asistenta in organizarea activitatii de paza si garda de corp si asigura, in mod gratuit, armamentul necesar in vederea dotarii personalului institutiilor publice autorizate prin lege de infiintare, organizare si functionare sa detina si sa foloseasca arme de foc si munitii, cu exceptia celor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

k) asigura, prin inchiriere, contra cost, in limita disponibilului, armamentul necesar dotarii personalului de paza pentru celelalte unitati;

l) controleaza modul in care se respecta dispozitiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor si a valorilor, precum si a celor privind garda de corp si stabileste masurile ce urmeaza sa fie luate;

m) avizeaza regulamentele de organizare si functionare a dispeceratelor de zona care monitorizeaza sisteme de alarma;

n) elibereaza licente de functionare societatilor specializate in activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora si de monitorizare a alarmelor in obiective sau retrage licenta acestora, in conditiile legii;

o) avizeaza conducatorii si personalul tehnic al societatilor specializate sau retrage acest aviz cand nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

p) avizeaza personalul de paza si garda de corp pentru portarma;

q) controleaza si indruma activitatea societatilor specializate;

r) tine evidenta licentelor, atestatelor si a avizelor acordate, precum si a celor retrase si furnizeaza, la cererea beneficiarilor serviciilor de paza si protectie, date in acest sens.

ART. 56

In scopul asigurarii pazei si sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, Jandarmeriei Romane ii revin urmatoarele atributii principale:

a) asigură paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transportului produselor cu caracter special, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile prezentei legi;

––––

Litera a) a art. 56 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

b) avizeaza planurile de paza la unitatile la care paza este asigurata cu efective de jandarmi si stabileste, dupa caz, necesitatea dotarii personalului implicat cu armament si munitie aferenta;

c) acorda sprijin de specialitate in organizarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor in pregatirea personalului de paza, asigura in mod gratuit armamentul necesar, in vederea dotarii personalului de paza, si urmareste executarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de paza a institutiilor publice autorizate;

d) asigura, prin inchiriere, contra cost, in limita disponibilului, armamentul necesar dotarii personalului de paza pentru celelalte unitati;

e) organizează cursuri de calificare, în condiţiile legii;

––––

Litera e) a art. 56 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

f) indruma si supravegheaza, dupa caz, executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de paza numai pentru unitatile unde functioneaza paza mixta cu jandarmi.

CAP. IX

Raspunderi si sanctiuni

ART. 57

Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.

ART. 58

Desfasurarea de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora fara atestat sau fara licenta de functionare prevazuta de lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

ART. 59

Implicarea conducatorilor unitatilor cu paza proprie, ai societatilor specializate de paza si protectie, a personalului propriu in: desfasurarea de actiuni de forta, executari silite, recuperari de debite, conflicte de munca ori de opunere la desfasurarea actiunilor de restabilire a ordinii de drept de catre autoritatile publice competente, precum si nerespectarea dispozitiilor art. 21 se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

––––

Art. 59 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

ART. 60

Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte:

a) neluarea masurilor de organizare si functionare a pazei, prevazute la art. 3 alin. (1) si (3), art. 5 alin. (1), art. 17 alin. (1) si la art. 18 alin. (2) si (3);

b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 25 şi la art. 27 alin. (1)-(3);

––––

Litera b) a art. 60 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

c) neintocmirea planului de paza, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform art. 26 alin. (1), si neindeplinirea sarcinilor prevazute in acestea ori a masurilor stabilite de unitatea de jandarmi;

d) incadrarea sau mentinerea in functie a personalului de paza de orice fel, cu incalcarea dispozitiilor art. 20 alin. (10), art. 22 alin. (1) si (4) si ale art. 39;

e) incalcarea de catre personalul de paza ori garda de corp a obligatiilor prevazute la art. 48-51;

f) neindeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiilor prevazute la art. 52;

g) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 34 alin. (2), art. 40, art. 41^1 alin. (2) şi art. 42;

––––

Litera g) a art. 60 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

h) instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efracţiei sau de componente ale acestora, cu încălcarea prevederilor art. 28 alin. (6) şi (7), precum şi nerespectarea prevederilor art. 30;

––––

Litera h) a art. 60 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

i) refuzul de a asigura accesul reprezentantilor autoritatilor publice aflati in exercitiul functiunii, al personalului politiei sau al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atributiilor legale de control, pentru luarea masurilor de prevenire in obiectivele pazite sau asistate prin mijloace tehnice antiefractie si in organizarea activitatii de garda de corp;

j) depasirea limitelor obiectului de activitate al societatii specializate sau al corpurilor gardienilor publici;

k) refuzul de a furniza datele, informatiile sau documentele solicitate de catre reprezentantii autoritatilor publice competente, potrivit legii, aflati in exercitiul functiunii;

l) executarea, in fapt, a atributiilor de organizare si functionare a activitatii societatilor specializate de catre persoane care au suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie;

m) nerespectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii licentei de functionare.

ART. 61

(1) Contraventiile prevazute la art. 60 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, contraventiile prevazute la lit. g)-m);

––––

Litera a) a art. 61 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

b) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, contraventiile prevazute la lit. a)-d) si f);

––––

Litera b) a art. 61 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

c) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, contravenţia prevăzută la lit. e).

––––

Litera c) a art. 61 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

(2) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice.

––––

Alin. (2) al art. 61 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

ART. 62

(1) Licenta de functionare se anuleaza in urmatoarele cazuri:

a) la savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 60 lit. i)-k), daca faptuitorul are calitatea de conducator al societatii care are ca obiect de activitate paza si/sau protectia, precum si a contraventiilor prevazute la art. 60 lit. l) si m);

b) la repetarea, in interval de un an, a faptelor care atrag masura suspendarii;

c) la savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 59;

d) la savarsirea de catre conducatorii societatilor specializate de paza si protectie, ai celor licentiate in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei ori al componentelor acestora sau al celor de monitorizare a sistemelor de alarmare a unor infractiuni in legatura cu activitatea acestor societati.

(2) Anularea licentei de functionare se dispune de catre Inspectoratul General al Politiei Romane sau, dupa caz, de catre instanta de judecata si se comunica oficiului registrului comertului pe raza caruia functioneaza societatea specializata de paza si protectie, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a procesului-verbal de contraventie sau a hotararii judecatoresti prin care s-a respins plangerea impotriva procesului-verbal de contraventie.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. c) si d), anularea licentei se dispune dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare a faptuitorului.

(4) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-d), anularea licentei se dispune in baza actului de constatare motivat, intocmit de agentul constatator din cadrul inspectoratului judetean de politie sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza careia isi are sediul societatea sanctionata, si se comunica Inspectoratului General al Politiei Romane si societatii respective.

(5) Dupa anularea licentei de functionare, conducatorul societatii specializate de paza este obligat sa rezilieze contractele incheiate cu beneficiarii, in termen de 10 zile de la comunicarea in scris a acestei masuri.

(6) Masura anularii licentei de functionare poate fi atacata in justitie, potrivit legii, de catre societatea sanctionata, iar pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti nu se aplica prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii.

(7) La nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane se organizeaza evidenta informatizata a tuturor societatilor care au primit licenta de functionare in domeniul pazei, garzii de corp, instalarii sistemelor de alarmare impotriva efractiei si monitorizarii acestor sisteme.

ART. 63

(1) Măsura retragerii atestatului personalului de pază sau gărzii de corp revine Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, inspectoratului de poliţie judeţean în raza căruia persoana îşi are domiciliul ori reşedinţa şi se ia în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

––––

Partea introductivă a alin. (1) al art. 63 a fost modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

a) persoana a săvârşit o infracţiune în legătură cu serviciul sau o infracţiune cu intenţie;

––––

Litera a) a alin. (1) al art. 63 a fost modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

b) persoana a fost sanctionata contraventional de cel putin doua ori in 6 luni pentru incalcarea dispozitiilor art. 48-50 sau a normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;

c) persoana si-a pierdut aptitudinile fizice necesare in vederea indeplinirii functiei de paznic sau garda de corp ori a fost declarata iresponsabila, potrivit legii.

(2) Măsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator sau de angajatorul care a sesizat că personalul de pază sau garda de corp se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi se dispune de către unitatea din care face parte agentul constatator, comunicându-se acest lucru de îndată angajatorului şi persoanei sancţionate.

––––

Alin. (2) al art. 63 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

(3) Persoana careia i s-a retras atestatul poate contesta aceasta masura in justitie, in conditiile legii.

(3^1) Cererea de reprimire a atestatului se poate face după un an de la luarea măsurii, cu excepţia situaţiei în care instanţa de judecată constată nevinovăţia persoanei.

––––

Alin. (3^1) al art. 63 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

(4) La nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane va fi organizata o evidenta informatizata a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de paza, precum si a celor carora le-au fost retrase atestatele de catre unitatile competente ale Ministerului de Interne.

ART. 64

Savarsirea intr-un interval de 3 luni a cel putin doua dintre contraventiile prevazute la art. 60 lit. g) si h) atrage suspendarea, pe o perioada de la o luna la 3 luni, a dreptului societatii sanctionate de a incheia noi contracte si de a angaja personal.

ART. 65

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta lege se fac de catre politisti, jandarmi, precum si de catre primari sau imputerniciti ai acestora, conform competentelor ce le revin, potrivit legii.

ART. 66

Contraventiilor prevazute la art. 60 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

ART. 67

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia.

CAP. X

Dispozitii finale

ART. 68

(1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor, precum si a transporturilor cu caracter special apartinand structurilor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale se asigura in conformitate cu reglementarile stabilite in cadrul acestora.

(2) Serviciul de Protectie si Paza coordoneaza actiunea tuturor fortelor de paza si protectie de la unitatile care beneficiaza de paza proprie, in care demnitarii din competenta sa isi desfasoara activitatea permanent sau temporar.

ART. 69

Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului*).

––––

Art. 69 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:

Conform art. II din LEGEA nr. 40 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 9 martie 2010, Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, se adoptă în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

ART. 70

Societatile specializate de paza si protectie si cele care desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, infiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, infiintate pana la aceeasi data, sunt obligate ca, pana la data de 10 septembrie 2005, sa obtina licentele si avizele de functionare, completandu-si, dupa caz, regulamentele de organizare si functionare cu activitatile prevazute de lege.

––––-

Art. 70 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005.

ART. 71

Personalul de paza care nu a urmat cursurile de calificare in conditiile prevazute la cap. V si care este incadrat in una dintre formele de paza prevazute la sectiunile 2-5 ale cap. II va fi supus atestarii in conditiile prezentei legi, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a acesteia.

ART. 72

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La aceeasi data, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 333.